Over Wallonie-Bruxelles International

 

Wie zijn wij?

Wallonie-Bruxelles International (WBI) is de instelling die belast is met de internationale betrekkingen van 'Wallonie-Bruxelles'. Ze vormt het instrument van het internationale beleid dat wordt gevoerd door Wallonië, de Federatie Wallonië-Brussel en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (COCOF).

In het kader van akkoorden met 70 landen en regio's, maar ook door haar positie in multilaterale instanties heeft WBI als opdracht om meer impact, meer invloed en een grotere naambekendheid in het buitenland te verwerven voor 'Wallonie-Bruxelles' en haar actoren (ontwerpers, kunstenaars, ondernemers, studenten, instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekers, …).

WBI voert promotie voor de onderdelen van 'Wallonie-Bruxelles', als entiteiten die internationaal actief zijn, en verdedigt de waarden en belangen van elke partij, in een geest van wederzijdse samenwerking en solidariteit.

WBI voert haar opdrachten uit in een partnerschapsbenadering met haar gebruikers, de publieke actoren en de beleidmakers, met een aanpak die gericht is op de 'gebruikers', op basis van permanent overleg en informatie-uitwisseling.

Zoals wordt benadrukt in Artikel 2 van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen van 'Wallonie-Bruxelles', bekrachtigd door een decreet van 9 mei 2008: ”WBI wordt belast met de voorbereiding en de coördinatie van de internationale betrekkingen, alsook met de uitvoering van de desbetreffende taken in de materies die ressorteren onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, met inbegrip van de materies waarvan de uitoefening haar door de Franse Gemeenschap is overgedragen, en van de Franse Gemeenschapscommissie in het raam van de materies waarvan de uitoefening haar door de Franse Gemeenschap is overgedragen. Zij zorgt voor de tenuitvoerlegging van het beleid uitgestippeld door de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van het Waals Gewest en het College van de Franse Gemeenschapscommissie.”

 

Wat doen wij?

De opdracht van WBI is concreet toegespitst op vijf domeinen:

 • Diplomatieke vertegenwoordiging
 • Steun voor de ontwikkeling van projecten
 • Promotie
 • Netwerken
 • Strategisch advies en opvolging

Deze domeinen worden geconcretiseerd in acties rond:

 • ontwikkelingssamenwerking,
 • mensenrechten,
 • cultuur,
 • gezondheid en sociale zaken,
 • milieu,
 • uitwisseling van jongeren,
 • onderwijs en vorming,
 • hoger onderwijs,
 • onderzoek en innovatie.

 

Onze diplomatieke en sectorale netwerken in het buitenland

Met haar vertegenwoordigingen in het buitenland biedt Wallonie-Bruxelles International de operatoren van 'Wallonie-Bruxelles' ondersteuning, advies en activiteiten, aangepast aan hun behoeften en aan de bijzonderheden van de landen van hun jurisdictie.

WBI organiseert haar acties via een netwerk van Algemene Delegaties met een diplomatiek statuut in Berlijn, Boekarest, Dakar, Genève, Hanoï, Kinshasa, Den Haag, Parijs, Peking, Québec, Rabat, Santiago de Chili, Tunesië, Warschau en Brussel (vertegenwoordiging bij de Europese Unie).

Het netwerk in het buitenland behelst ook sectorale netwerken:

 • de Wetenschappelijke Verbindingsofficiers (Agents de Liaison Scientifique of ALS) in Zweden, Brazilië, de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland en Canada
 • de Academische en Culturele Verbindingsofficiers (Agents de Liaison Académique et Culturelle of ALAC) in Zuid-Afrika, Brazilië, Chili, China, Kroatië, Hongarije, Japan, Litouwen, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Servië.

Lokale projectverantwoordelijken van WBI versterken ook verschillende economische en commerciële posten in Londen, New York en Tokyo.

Het netwerk van WBI bevat ook twee culturele centra: het 'Centre Wallonie-Bruxelles' in Parijs en het 'Centre Wallonie-Bruxelles' in Kinshasa evenals het 'Théâtre des Doms' in Avignon.

De vertegenwoordigings- en verbindingsnetwerken van Wallonie-Bruxelles International zijn opgevat als een aanvulling bij het economische en commerciële vertegenwoordigingsnetwerk van het Waalse exportagentschap AWEX (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) om onze operatoren een volledig internationaal bereik te bieden, met aankooppunten overal ter wereld.

 


Dernière mise à jour
25.06.2020 - 15:24

Retour